masna

مثنی به معنی دوتا دوتا یا جمعی یکی از لغات کلیدی در قرآن کریم می باشد که نوید موفقیت را به روش های جمعی می دهد.

در این راستا گروه مثنا برای کاهش هزینه از طریق جمع سپاری اقدام به ایجاد گروه های متنوعی نموده است که یکی از این گروه ها که در زمینه بازاریابی اینترنتی و سئو فعالیت میکند مثناسئو نام داده